Utleie og avbestillings vilkår

Foretaksregisteret - TK MOSEVOLL AS - NO 931735861 

Følgende utleievilkår gjelder for leie av alt utstyr fra Denbestefest.no. Leietaker må lese og samtykke til disse vilkårene før betalingen/bestilling blir gjennomført.  Utstyr som leies ut av Den beste fest har i mange tilfeller stor økonomisk verdi og skal behandles på en forsvarlig, og sikker måte. Vedkomne som legger inn bestillingen står  helhetlig ansvarlig for at utstyret leveres tilbake i samme stand som ved henting.

LEIETID/ LEIEPERIODE: Leietiden beregnes fra da utstyr leveres av oss eller hentes av kunden, og frem til utstyret er tilbakelevert/hentet. Leieprisen gjelder normalt fra en dag, til dagen etter. Lengre perioder kan avtales. Når man har bestilt dato og leieobjekt er dette å se på som en bindende avtale. Se eget avsnitt om avbestilling.

LEVERING/ HENTING: Leie produkter og tilbehør kan hentes hos Den beste fest på Askøy litt utenfor Bergen. Ved bestilling er det krav om forskuddsbetaling som eneste betalingsmåte. Det leveres ikke ut utstyr der leie ikke er betalt i sin helhet, men mindre det foreligger spesiell avtale.

LEVERING/HENTING AV Denbestefest.no: Vi kan leverer på avtalt adresse mot et avtalt tillegg i prisen. Pris beregnes i kassen om vedlagt adresse er innenfor lokal levering. Leietaker må beregne at vi trenger bærehjelp ved levering og henting med mindre annet er avtalt. Ved henting av utstyr må leietager ha alt klart og sørge for at utstyret blir avlevert som avtalt, her gjelder instrukser iht. bruksanvisning som blir utlevert sammen med maskinen. Dersom Den beste fest må vente eller kjøre en ekstra tur pga. ikke klargjort utstyr, belastes Leietaker iht. våre fraktsatser og utleiepriser pr døgn. NB! I kassen vises kun pris for levering til, om det er ønskelig med henting av maskinen igjen, ta kontakt for pris.

ANSVAR OG SIKKERHET: Den som bestiller utstyret er alene ansvarlig for utstyrets sikkerhet og for at utstyret blir brukt på en sikker måte slik at andre ikke blir skadet eller utsatt for fare. Vedkommende pliktet å sette seg grundig inn i utstyrets sikkerhetsrutiner og vurdere risiko under bruk. Den beste fest er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som skulle skje under utleie.

FORSINKELSE: Ved forsinkelse på levering av utstyr skal det umiddelbart gis beskjed til Denbestefest.no. Leietaker kan bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap Den beste fest lider dersom det går ut over tredjemann.

LEIETAKERS BRUK: Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og slik det fremgår av forklart opplæring og i henhold til utleiers skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten. Utleier pliktet å sette seg inn i sikkerhet og opplæring som blir gitt på utstyret. Utstyret skal lagres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. som festemiddel på noe leieobjekt. Det er ikke tillatt å reparere eller modifisere utstyret. Det er ikke tillatt å leie ut objektet til tredjepart. Det er en forutsetning for leieavtalen at tilbehør til våre utleiemaskiner blir kjøpt eksklusivt hos Den beste fest. Annet tilbehør til maskinene kan ikke benyttes uten skriftlig avtale med Den beste fest, da feil produkt/blandeforhold kan skade maskinene eller kreve ekstra renhold. Dersom dette allikevel blir gjort kan leietaker bli fakturert for erstatning og ekstra renhold. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med utleier.

Av sikkerhetsmessige årsaker har Den beste fest krav på å vite hvor utstyret skal fraktes/ plasseres og hva det skal brukes til.

SKADE: Den som står som leietaker er økonomisk ansvarlig for utstyret fra det er utlevert til det er tilbakelevert. Dersom det oppstår skade på utstyr skal det leveres skriftlig skademelding. Denne skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto og sendes på mail til Kontakt@denbestefest.no senest innen tre dager etter levering. Skade på utstyr eller bruk som er i strid med utstyrets brukermanual under leieperioden vil bli fakturert leietaker i sin helhet.

Verken manglende opplæring av Den beste fest på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet. Den beste fest har retten til å avgjøre skadeomfang, og om erstatning skal gjelde reparasjon, eller innkjøp av nytt utstyr. Hvis en tredjepart må vurdere skaldene vil kostander ifm. dette bli en del av erstatningskostnadene. Den beste fest skal ikke lide noe tap ifm. skader påført av leietaker.

FEIL/MANGLER: Feil og mangler på utstyret skal gis beskjed om dette så snart dette er oppdaget. Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Utstyr som ikke hentes ihht. avtale refunderes ikke. 

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på maskinene eller objektene uten tillatelse. Leietaker skal bruke/behandle  utstyret ihht. brukermanual.

MISSLIGHOLD: Dersom Leietaker ikke betaler sine forpliktelser innenfor avtalt frist til Denbestefest.no, foreligger det mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser/avtale. Ved mislighold er Den beste fest berettiget til å heve avtalen og uten varsel hente utleid utstyr for Leietakers regning.

Ved utleiers mislighold kan leietaker ikke holde tilbake utstyret. Ved manglende levering av utstyr vil leietaker måtte betale full erstatning for utstyr, samt tapt fortjeneste.

RENHOLD: For å sikre tilstrekkelig renhold og ivareta smittevern rengjøres alt utstyr av Den beste fest. Det kan ihht. manual være krav om enkel rengjøring av noe utstyr som f.eks. skylle deler av utstyret med lunket vann etc.  Leietaker skal ikke bruke kjemikalier eller andre rengjøringsmidler/utstyr som er skadelig for utstyret. Det er utstyrets brukermanual som setter føringer på hvilket renhold som er tillatt og ikke. Brudd på dette vil medføre erstatningsansvar og betegnes som en skade på utstyret.

Vi kan også ta ansvar for rengjøring av maskinen ved retur etter utleieperiodens slutt, mot et tillegg. En vask på 300,- kan legges til dersom dette avtales før maskinen blir hentet. Vi forbeholder oss også retten til å pålegge et gebyr på mellom 100-300 kr ekstra dersom maskinen returneres uten tilstrekkelig rengjøring. Med andre ord, med mindre maskinen er vasket godt nok til å kunne leies ut til tredjepart, vil det påløpe et gebyr.

 

AVBESTILLING: Leietaker må melde avbestilling senest 7 dager før starten av leieperioden, med mindre annet er skriftlig avtalt. For 17.mai, og andre helligdager må det avbestilles 14 dager før starten av leieperiode for å få refundert leie. Avbestilling etter disse fristene blir ikke refundert, men mindre det foreligger spesiell skriftlig avtale. Ved rabattert/ sponset avtale vil det forekomme et gebyr om det avbestilles etter fristene er utløpt.

UAVHENTET UTSTYR: Uavhentet utstyr uten gyldig avbestilling blir IKKE refundert. Utstyret anses som «uavhentet» 1 time etter avtalt hentetidspunkt, med mindre det blir gitt beskjed om evt. forsinkelse til vår vakttelefon, nummer står i ordrebekreftelse. Den beste fest kan uten varsel leie ut «uavhentet vare»  til andre som evt. står på venteliste uten at leietaker har krav på refusjon.

Denbestefest.no plikter å varsle Leietaker så snart han er kjent med at det oppstår forhold som medfører forsinkelser slik at Denbestefest.no ikke klarer og levere avtalt utstyr til avtalt tid. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten kostnader. Denbestefest.no er ikke ansvarlig for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr av tredjemann, eller feil som oppstår på utstyret etter levering fra annet leietaker, som hindrer fortsatt bruk av utleieobjektet.

BETALING: Betaling skjer ved bestilling av utstyret. Leietaker kan velge mellom Pay Pal eller bank-kort som er en tjeneste via stripe. Dersom det er avtalt henting/ levering av Denbestefest.no betales dette på forskudd når bestillingen blir gjort. Firmaer kan få faktura med forbehold. Om det er et firma som ønsker å leie ber vi om at det taes kontakt via kontakt@denbestefest.no for faktura som betalingsmetode. Leietaker skal gjøre opp leien slik det blir avtalt. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregning for krav han måtte ha på Den beste fest med mindre slikt krav er erkjent av Den beste fest eller det foreligger rettskraftig dom for kravet. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon eller tilbakebetaling dersom om han leverer leieobjektet tilbake før avtalt leietid utløper eller dersom leieobjektet ikke har vært i bruk.

PRISER: Priser i nettbutikken er gjeldene priser, pris tilbud som mottas via e-post eller andre plattformer/kommunikasjonstjenester er gjeldene så lenge avtalen mellom utleier (Den beste fest) og leietaker er gyldig med forbehold om endringer. Priser på enkelte dager hvor Den beste fest mottar høyt trykk med forespørsler om å leie som for eksempel 17.mai, Sankthans osv, Forbeholder Den beste fest retten til å endre priser ut ifra markeds forespørsel.    

VED TVIST: Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager eller avlevert til Den beste fest, gjelder Den beste fest sin utstyrslister/bruksanvisninger med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert. Utleierens registrerte forretningssted er verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.

DEPOSITUM: Den beste fest kan ved utleie av utvalgte produkter kreve et fastsatt beløp som depositum som vilkår for utleie. Dette er for å sikre erstatning mot evt. skade eller forsinket tilbakelevering. Den beste fest vurderer tap/ skadeomfang og kan ta hele eller deler av depositumet for å dekke skader eller tap av utstyr.

LEGITIMASJON: Den beste fest kan ifm. utleie kreve godkjent offentlig legitimasjon på den som skal leie et produkt for å sikre seg at leietaker er den han signerer som eller utgir seg for å være. Den beste fest kan nekte å utlevere utstyr til personer som ikke kan/vil legitimere seg på en tilfredsstillende måte. I slike tilfeller vil ikke betalt leie refunderes/ tilbakebetales. 

TILTAK:  Den beste fest har rett til å nekte utleie eller utlevere av utstyr hvis det er grunn til å tro at utstyret ikke skal brukes ihht. retningslinjer/ vilkår, eller hvis det er grunn til å tro at utstyret blir utsatt for fare under utleie. I slike tilfeller kan Den beste fest uten varsel hente utstyret fra leietakers besittelse.  Leie refunderes/ tilbakebetales ikke ved slike hendelser. 

Kontaktinformasjon vedr. utleie

Den beste fest kan kontaktes på vakttelefon, nummer står i ordrebekreftelse. (kan ta imot og svare på SMS) eller epost: kontakt@denbestefest.no når det gjelder henvendelser om avtalt leie eller under leieperioden.